29-03-2020

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIOŁACH W CZASIE PANDEMII

  • KOŚCIÓŁ
  • jest otwarty w ciągu tygodnia w godz. 8.30-17.00
  • przestrzegamy zasady, by na prywatnej, cichej modlitwie nie było jednocześnie więcej niż 5 osób
  • MSZE ŚWIĘTE
  • na Msze św. codzienne i niedzielne są wpuszczane te osoby, które zamówiły wcześniej intencję mszalną — tylko 5 osób
  • pozostali wierni uczestniczą we Mszach św. przez transmisję TV, radio lub Internet
   • na naszej stronie internetowej są transmitowane:
   • w niedziele — Msze św. o godz. 8.30, 10.00 i 18.00
   • w dni powszednie — Modlitewny maraton o godz. 17.45 i Msza św. o godz. 18.00
   • w piątek — Droga krzyżowa o godz. 19.00
  • SPOWIEDŹ
   • dyżur kapłana-spowiednika jest przez cały tydzień:
   • w kaplicy — codziennie 6.30-7.30 i 17.00-18.30
   • w poczekalni kancelarii — w I. piątek 6.30-10.00 i 15.00-19.00
  • przy zachowaniu odpowiedniej odległości — wejście tylko po jednej osobie!
  • POSŁUGA KAPŁANÓW WOBEC CHORYCH W AGONII
  • spowiedź, namaszczenie chorych i Komunia św. — Wiatyk — tylko w niebezpieczeństwie śmierci!
  • KANCELARIA
  • sprawy kancelaryjne załatwiamy przez telefon (12/266-47-06)

27-03-2020

TRANSMISJA MSZY ŚW.

Zapraszamy do uczestnictwa w transmisjach online Mszy św. z naszego parafialnego kościoła.

W najbliższym czasie będziemy transmitować codzienne Msze św. o godz. 18.00 wraz z poprzedzającym nabożeństwem (od godz. 17.30) natomiast w Niedzielę Msze św. o godz: 8.30, 10.00 i 18.00.
W piątki będzie transmitowana Droga krzyżowa o godz. 19.00.

Transmisja jest dostępna tutaj.

25-03-2020

ZMIANY DOT. MSZY ŚWIĘTYCH I SPOWIEDZI

  Od 25 marca 2020 r obowiązują nowe zasady w gromadzeniu się w miejscach publicznych a więc i sakralnych. W związku z tym w naszym kościele:
 • obecność na Mszy św. dotyczy głównie rodziny powiązanej z intencją danej Eucharystii i nie powinna przekraczać 5 osób
  • spowiedź w obecnej sytuacji będzie w 2 miejscach (w zapowiedzianych porach):
  • w kaplicy
  • w poczekalni kancelarii parafialnej
  • (do obydwu miejsc ustawiamy się na zewnątrz, przed wejściem do wskazanych miejsc)

22-03-2020

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, Z DN. 20 MARCA 2020 R.

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie — wytrwali” (Rz 12, 12).
Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznymi moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy


Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
Regens

22-03-2020

ZASADY PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚW. NA RĘKĘ

Komunię Świętą przyjmujemy stojąc — na rękę (przypominamy o właściwym ułożeniu rąk i wcześniejszej ich dezynfekcji, umyciu).

Przed przyjęciem Komunii, kto może powinien przyklęknąć prawym kolanem, aby oddać cześć Panu Jezusowi, następnie lewą dłoń, podtrzymywaną przez prawą, tak wyciągamy, aby tworzyła jakby patenę lub rodzaj żłóbka, na którym będzie położona Komunia św.; po czym prawą ręką bierzemy złożone na lewej dłoni Ciało Pana i wkładamy do swych ust niezwłocznie, w obecności kapłana.
Właśnie ta chwila trzymania Pana Jezusa we własnych dłoniach jest momentem osobistej adoracji.

Dziękujemy wszystkim, którzy ze spokojem i czcią podejdą do tych zaleceń.

22-03-2020

SPOWIEDŹ

Okazja do spowiedzi jest codziennie w czasie Mszy św. porannych i popołudniu od 17.00 do 18.30.
Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu, aby poprzez duże zgromadzenie wiernych nie zwiększać ryzyka zarażenia.

22-03-2020

KANCELARIA PARAFIALNA NIECZYNNA

Sprawy kancelaryjne załatwiamy poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Numer telefonu parafialnego: 12/266-47-06.

22-03-2020

MODLITWA RÓŻAŃCOWA W INTENCJI USTANIA PANDEMII

Zapraszamy do modlitwy różańcowej w domach codziennie o godz. 20.30 w duchowej łączności z kapłanami i siostrami modlącymi się w tym czasie w kościołach.

22-03-2020

APEL O PRZESTRZEGANIE ZASAD WŁADZ I SŁUŻB SANITARNYCH

Serdecznie prosimy o dostosowanie się do wszystkich zaleceń rządu i służb sanitarno-epidemiologicznych.
Prosimy o śledzenie decyzji rządu w kwestii dalszego postępowania w walce z tą chorobą.
Zachęcamy wszystkich parafian i gości do pozostania w domach.
W obecnej sytuacji bardzo prosimy, aby potraktować to jako nakaz sumienia i poczucie odpowiedzialności.
Pamiętajmy o samotnych i starszych — czy nie potrzebują pomocy.

Ten trudny czas, który przeżywamy dobrze wykorzystajmy — niech to będzie czas osobistych rekolekcji wielkopostnych.
Zachęcamy do duchowej łączności — z ofiarą Mszy św. transmitowanej w radio, telewizji czy w Internecie.
Wypełnijmy czas czytaniem Pisma Świętego, książki religijnej czy prasy katolickiej.

Korzystajmy z nabożeństw i programów transmitowanych przez radio, telewizję w różnych programach.
Nie ustawajmy w modlitwie — bądźmy ufni, że Bóg jest z nami i pomoże nam dobrze wykorzystać ten znak naszych czasów.

13-03-2020

NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Z DNIA 12 MARCA 2020 R.

Na terenie naszej archidiecezji Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski z dniem 12 marca br. wprowadził prewencyjne środki ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem, zalecane przez Konferencję Episkopatu Polski.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

  1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 KPK), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.
Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

  2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad: (…)
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  [ Komunię Świętą przyjmujemy stojąc – na rękę (po właściwym ułożeniu rąk): lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, ma być tak wyciągnięta, aby tworzyła jakby patenę lub rodzaj żłóbka, na którym mogłaby być położona Komunia Święta; następnie prawą ręką wierny bierze złożone na lewej dłoni Ciało Pana i wkłada do swych ust niezwłocznie, w obecności kapłana; przestrzegamy zasad higieny osobistej i w kontaktach międzyludzkich- wg zaleceń GIS i MZ ]
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie, (…)
 • rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”. W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. (…)

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br. (…) zawieszone zostają szkolne rekolekcje wielkopostne.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.
Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.
Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.

13-03-2020

ODWOŁANE SPOTKANIA

  W naszym kościele:
 • Msze św. i nabożeństwa odprawiane są w dotychczasowym porządku w kościele przy głównym ołtarzu;
 • zostały odwołane szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży;
 • zostały odwołane spotkania formacyjne dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym przygotowanie do bierzmowania;
 • okazja do spowiedzi jest codziennie w czasie Mszy św. porannych oraz po południu w godz. 17.00-18.30.

14-03-2020

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE — ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

Dzisiaj nie będzie nabożeństwa Gorzkich żali.

Drogę krzyżową odprawiajmy indywidualnie w dowolnym dniu i czasie.
Kościół będzie otwarty przez cały dzień.

W tych nadzwyczajnych warunkach Drogę krzyżową możemy odprawić również w domu przed krzyżem.

W Polsce za udział w Gorzkich żalach i Drodze krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tzn. trzeba być w stanie łaski uświęcającej i pomodlić się w intencjach Ojca świętego Franciszka.

26-01-2020

MONTAŻ ORGANÓW W KOŚCIELE

Trwa ostatni etap budowy 28-głosowych organów.
W związku z tym na czas budowy i strojenia organów nie można korzystać z chóru.
Do użytku będą oddane po odbiorze przez komisję organistowską i po obrzędzie poświęcenia.

Informujemy, że obrzęd poświęcenia organów jest zaplanowany na 28 maja 2020 r., złączymy to wydarzenie z dziękczynieniem za 30 lat funkcjonowania naszej parafii. Uroczystego aktu poświęcenia dokona Metropolita Krakowski J. Eks. ks. abp Marek Jędraszewski.
W tym też dniu będzie bierzmowanie młodzieży klas VIII.

03-11-2019

TOTUS TUUS — MODLITEWNY MARATON W INTENCJI OJCZYZNY I KOŚCIOŁA

 • z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły — św. Jana Pawła II, papieża
 • od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. — wg zarządzenia Metropolity Krakowskiego abpa M. Jędraszewskiego
  • codziennie o godz. 17.30:
  • wystawienie Najświętszego Sakramentu
  • czas na cichą, indywidualną adorację (15—20 min.)
  • litania do św. Jana Pawła II
  • dziesiątek różańca św.

01-09-2019

BUDOWA TRASY ŁAGIEWNICKIEJ PRZEZ NASZE OSIEDLE I PARAFIĘ – UTRUDNIENIA I ZMIANY

Informujemy, że z coraz bardziej zaawansowaną budową Trasy Łagiewnickiej od 13 maja została zamknięta całkowicie dla ruchu ulica Rostworowskiego.

Dojazd do budynków parafialnych i na parking przykościelny będzie od ulicy Kobierzyńskiej.
Będzie on w przyszłości docelowym wjazdem.
Od tego czasu budowy nie będzie można już korzystać z wjazdu od ulicy Rostworowskiego.

Wszystkich przyjeżdżających na Msze św. samochodami informujemy, że wjazd na parking kościelny jest możliwy tylko z ulicy Kobierzyńskiej.
Bardzo serdecznie prosimy o stosowanie się do organizacji ruchu wyznaczonego strzałkami na parkingu.