Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie (por. KKK 1213).

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym Sakramentem. Przed chrztem nie można przyjąć żadnego Sakramentu. Kto bowiem nie przyjmie Sakramentu Chrztu nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Kościół udziela Chrztu świętego, posłuszny rozkazowi Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).

 • Człowiek dorosły, który bez własnej winy nie może przyjąć Chrztu, może być zbawiony; musi jednak pragnąć Chrztu (tj. katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski nie znając Chrystusa i Kościoła, szczerze szukają Boga), i stara się pełnić wolę Bożą. To pragnienie połączone z doskonałym żalem za grzechy, nazywamy „chrztem pragnienia”.
 • Człowiek nie ochrzczony, który poniesie śmierć męczeńską za Chrystusa — z powodu wiary, będzie również zbawiony. Tę śmierć męczeńską nazywamy „chrztem krwi”.

Jakie są łaski chrztu?

Chrzest daje łaskę uświęcającą, a tym samym gładzi grzech pierworodny, u dorosłych zaś także wszystkie grzechy osobiste przed chrztem popełnione; odpuszcza również całą karę za grzechy, tak doczesną jak i wieczną. Dlatego słusznie nazywamy chrzest, Sakramentem Odrodzenia w Chrystusie.
Przez chrzest stajemy się członkami Kościoła Chrystusowego, mamy udział w Boskim życiu Trójcy Świętej (narodzenie do nowego życia, przybrane synostwo Boże), możemy korzystać ze wszystkich łask, jakie Chrystus zostawił w Kościele, a które są nam potrzebne do uświęcania się. Obdarowuje cnotami teologalnymi i darami Ducha Świętego (świątynia Ducha Świętego). Daje także udział w kapłaństwie Chrystusa.
Chrzest wyciska wreszcie na duszy ludzkiej znak czyli niezatarte znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestnictwa w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji tego „charakteru” chrzest nie może być powtórzony.

Duszpasterstwo

  Sakrament Chrztu Świętego dzieci w uroczystej formie jest udzielany w naszym kościele w drugą i czwartą niedzielę miesiąca, podczas Mszy świętej o godz. 13.00.
 • Kościół udziela Sakramentu Chrztu dzieciom na podstawie wiary rodziców, którzy są pierwszymi przekazicielami wiary.
 • Dziecko może być ochrzczone tylko wówczas, gdy przynajmniej jedno z rodziców bierze odpowiedzialność za jego późniejsze religijne wychowanie.
 • Od rodziców wymaga się, aby zgodzili się na Chrzest dziecka i swym życiem dali uzasadnioną nadzieję, że dziecko będzie wychowywane po katolicku.
 • Rodzice chrześcijańscy powinni wybrać dla dziecka odpowiednie imię (powinno być nośnikiem treści religijnych).
  • Chrzest dziecka należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej przynajmniej tydzień przed planowanym terminem, przedstawiając następujące dokumenty:
  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • akt ślubu — świadectwo zawarcia Sakramentu Małżeństwa przez rodziców dziecka
  • gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego — odpis aktu zawarcia ślubu cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Przyjmujący Chrzest powinien mieć Chrzestnego, którego zadaniem jest pomagać mu w wypełnieniu przyjętych obowiązków.
 • Chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący katolicy, kobieta — jako matka chrzestna i mężczyzna — jako ojciec chrzestny; są wystarczająco dojrzali do spełnienia tego zadania, ukończyli 16 rok życia i przystąpili do Sakramentów Eucharystii i Bierzmowania, a także prowadzą życie zgodne z wiarą.
 • W przypadku młodzieży — uczęszczające na katechizację, a w przypadku dorosłych — żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim.
 • Chrzestni spoza naszej parafii, powinni dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że spełniają potrzebne warunki.
 • Chrzestnymi nie mogą być:
  niekatolicy, niewierzący, „wierzący, ale niepraktykujący”, żyjący tylko w cywilnych związkach małżeńskich i tzw. „wolnych związkach” oraz publiczni, nałogowi grzesznicy i gorszyciele (np. alkoholicy).
 • Miejscem Chrztu dziecka jest kościół parafialny rodziców (w miejscu zamieszkania).
 • Z racji chrztu Rodzice oraz Chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty (Spowiedzi), aby godnie przyjąć Komunię Świętą w czasie Mszy chrzcielnej.
 • Zewnętrznym znakiem skutków Sakramentu Chrztu są biała szatka i świeca chrzcielna. Należy zaopatrzyć się w nie wcześniej i przynieść na chrzest dziecka. Zgodnie ze zwyczajem, matka chrzestna nakłada dziecku białą szatkę, a ojciec chrzestny — zapala od paschału chrzcielną świecę.
 • Po uroczystym błogosławieństwie końcowym kapłan wręcza stosowny dokument stwierdzający fakt chrztu dziecka.
 • Rodzice i Chrzestni powinni uczestniczyć w pouczeniu przedchrzcielnym, które odbywa się w naszym kościele w piątki przed II i IV niedzielą chrzcielną o godz. 19.00.
 • W nadzwyczajnych sytuacjach (np. choroba dziecka) jest możliwe ustalenie innego terminu chrztu.
 • W czasie katechezy przedchrzcielnej Rodzice i Chrzestni są przygotowywani do godnego i świadomego uczestnictwa w Liturgii Chrztu Dziecka oraz informowani o wszystkich koniecznych, formalnych i organizacyjnych warunkach.

Rodzice i Chrzestni niech pamiętają, że Bóg złożył w ich ręce dar dziecka i jego los w wymiarze ludzkim i nadprzyrodzonym. To od nich w dużej mierze zależy zbawienie dziecka. Niech przykładem życia i słowem rodzicielskiego pouczenia torują dziecku drogę do Boga i doprowadzą do dojrzałej decyzji opowiedzenia się przy Bogu.