Sakrament Małżeństwa

Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości. Stwarzając mężczyznę i kobietę, powołał ich w małżeństwie do głębokiej wspólnoty życia i miłości, tak że „już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19,6). Błogosławiąc im, Bóg powiedział: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,28).

 • Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności Sakramentu.

Skutki sakramentu:

 • Dla wierzących Katolików małżeństwo jest więc Sakramentem, i jako sakrament udziela małżonkom łask potrzebnych do wiernego wypełniania obowiązków małżeńskich i rodzicielskich; zostają wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności. Między małżonkami rodzi się węzeł wieczysty i wyłączny, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania.
 • Kto zatem z Katolików zawiera małżeństwo bez sakramentu albo żyje na wzór małżeństwa bez jakiegokolwiek ślubu, stawia się poza Kościołem katolickim, w którym jest siedem Sakramentów Świętych, w tym Małżeństwo z woli Chrystusa.

Małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9). Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalnej jedności węzła małżeńskiego wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak i dobro dzieci. Bowiem dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50).

Zawarcie Sakramentu Małżeństwa, tak jak przyjęcie każdego innego sakramentu, wymaga odpowiedniego przygotowania, aby narzeczeni byli jak najlepiej usposobieni do owocnego przyjęcia łaski sakramentalnej, „do oddania Bogu należnej czci i pełnienia miłości” (KL 59).

  W tym celu:
  • Narzeczeni, którzy podjęli decyzję o zawarciu małżeństwa, powinni zgłosić się w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (wg uznania samych narzeczonych) w Kancelarii Parafialnej trzy miesiące przed terminem ślubu dla ustalenia toku przygotowania i wyznaczenia konkretnych dat:
  • protokołu przedślubnego,
  • rozmowy z Ks. Proboszczem,
  • ślubu.
  • W ustalonym wcześniej terminie narzeczeni przystępują do spisania protokołu przedślubnego, przedstawiając następujące dokumenty:
  • metryki Chrztu z adnotacją "do ślubu", nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia,
  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego z miejsca stałego zamieszkania jednego z narzeczonych stwierdzające możliwość prawną zawarcia małżeństwa,
  • w przypadku wcześniejszego zawarcia małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego — odpis skrócony aktu zawarcia tegoż małżeństwa,
  • zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania,
  • indeks z nauki religii w zakresie gimnazjum i szkoły średniej, ewentualnie świadectwa z ostatnich lat nauki z oceną z religii.
 • W przypadku, gdy narzeczeni nie są bliżej znani w parafii (np. mieszkają na jej terenie krótko lub tymczasowo), należy przedstawić dwóch świadków, którzy potwierdzą ich stan wolny oraz prowadzenie pobożnego życia.
  • W okresie między spisaniem protokołu i zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni:
  • uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim w wybranym ośrodku (zaświadczenia o przejściu takiego kursu w zakresie nauki religii w szkole — nie są respektowane),
  • odbyć trzy rozmowy w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego,
  • duchowo przygotować się przez Spowiedź, Komunię Świętą i modlitwę,
  • jeżeli brak potwierdzenia ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej lub zawodowej, uzupełnić wiadomości religijne w sposób wskazany przez Kapłana.
 • Uprawnione do spisania protokołu przedślubnego i do przygotowania narzeczonych do godnego i ważnego przyjęcia Sakramentu Małżeństwa są parafie faktycznego zamieszkania narzeczonych.
 • Zawarcie Sakramentu Małżeństwa w innych parafiach jest możliwe tylko po uzyskaniu tzw. licencji lub zgody na przeprowadzenie przygotowania narzeczonych poza parafią zamieszkania (po wcześniejszym wypełnieniu wszystkich powyższych warunków).

Gdyby ktoś znał przeszkody, dla których narzeczeni nie powinni godnie i ważnie zawrzeć Sakramentalnego Związku Małżeńskiego, jest zobowiązany wyjawić je w Kancelarii Parafialnej proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca — biskupowi (por. kan. 1066 i 1069 KPK).