Pogrzeb chrześcijański

„W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli przez śmierć do życia. Muszą oni przejść oczyszczenie duszy, aby mogli być przyjęci do grona świętych i wybranych w niebie, w ciele zaś będą oczekiwać błogosławionej nadziei przyjścia Chrystusa i zmartwychwstania umarłych. Dlatego Kościół składa za zmarłych eucharystyczną ofiarę, pamiątkę Chrystusa i modli się za nich” (Obrzędy pogrzebu, s.9).

Dni dzielące pogrzeb od śmierci, najbliższa rodzina i przyjaciele zmarłego winni przeżywać w duchu modlitewnym. Wszyscy, jeśli zachodzi potrzeba, niech skorzystają z Sakramentu Pokuty, by w tych dniach biorąc udział we Mszach św. za zmarłego przyjąć Komunię św. i pomóc zmarłemu przez modlitwę.

Jedną z podstawowych prawd naszej wiary jest wiara w życie wieczne. Wyznanie tej wiary i naszej miłości do zmarłego jest pogrzeb katolicki, na który składa się przede wszystkim Msza św. „pogrzebowa”, modlitwa wiernych i złożenie ciała zmarłego do grobu.

Każdemu ochrzczonemu w Kościele katolickim, kto w sposób wyraźny nie wyrzekł się wiary i moralności chrześcijańskiej — przysługuje pogrzeb katolicki.

Obrzędy pogrzebu, mimo że uwzględniają sytuacje i tradycje różnych regionów, wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej w nadziei zmartwychwstania i sens łączności ze zmarłym, szczególnie przez modlitwę o oczyszczenie jego duszy (Kom KKK 355).

Rodzina zmarłego powinna zatroszczyć się o urządzenie zmarłemu pogrzebu katolickiego. Do odprawienia obrządku pogrzebu jest upoważniona tylko parafia ostatniego zamieszkania zmarłego. W innym wypadku należy uzyskać zgodę księdza proboszcza lub zastępcy.

Rodzina, przed udaniem się do zakładu pogrzebowego, celem załatwienia spraw związanych z pochowaniem ciała zmarłego, powinna wcześniej skontaktować się z kapłanem, aby ustalić termin pogrzebu, by uniknąć ewentualnej „kolizji” pogrzebów w parafii.

    • Po załatwieniu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego i w Zakładzie Pogrzebowym, należy spisać kościelny akt zgonu w Kancelarii Parafialnej, przedstawiając:
    • odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
    • zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego ostatnich sakramentów, jeżeli udzielił ich kapłan spoza parafii (np. kapelan szpitala)
  • Pogrzeby zmarłych z naszego osiedla odbywają się na cmentarzach komunalnych Krakowa. Zmarli pochowani mogą być gdzie indziej, o ile rodzina posiada grobowiec lub zarezerwowane miejsce na innym cmentarzu.
  • Pogrzeby są prowadzone przez Księży naszej parafii, na wskazanych przez rodziny, cmentarzach.
  • Najbliższy cmentarz komunalny znajduje się w Kobierzynie, przy ul. Czerwone Maki. W przypadku grzebania na tym cmentarzu jest możliwe odprawienie Mszy żałobnej przy zwłokach w naszym kościele oraz późniejsze ich przewiezienie na cmentarz i dokończenie ceremonii pogrzebowej.

Urządzając pogrzeb rodzina zmarłego powinna kierować się zasadą duchowego pożytku dla zmarłego i uczestników pogrzebu. Należy unikać kosztownej wystawności. Zamiast niej, dobrze jest pomyśleć o takim spożytkowaniu środków materialnych, aby one zrodziły duchowe dobro wśród innych i w nas samych.